Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek, jako jeho příloha. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jako „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění zákonných nároků kupujícím. V případě neshody s kupní smlouvou je reklamace vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanovením § 2099 a následujícími.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace, kterými se kupující domáhá svého práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na základě ustanovení § 2106 občanského zákoníku na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující obdržel od prodávajícího jiný výrobek či zboží, než objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, bude mu po zaslání tohoto nepoužitého, nepoškozeného výrobku v původním obalu spolu s kopií nebo originálem dodacího listu zpět prodávajícímu na adresu Jana Smažíková, Poděbradova 699, Praha 8, 182 00 - bezplatně zaslán výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Další náležitosti spojené s reklamací

  • Reklamaci je možné ohlásit na e-mailu info@minimaya.cz. Tento e-mail bude používán i pro další komunikaci s kupujícím o průběhu reklamace.
  • Reklamované zboží zašle kupující na adresu: Jana Smažíková, Poděbradova 699, Praha 8, 182 00
  • Kupující je povinen při reklamování zboží uvést, v čem konkrétně spatřuje vady reklamovaného výrobku nebo zboží, a to prostřednictvím emailové zprávy nebo psaného dokumentu, který k reklamovanému výrobku nebo zboží přiloží.
  • V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu jakýchkoli mu vzniklých nákladů. Výrobek nebo zboží takto neoprávněně reklamované bude po zamítnutí reklamace uskladněno a připraveno k převzetí prodávajícím na adrese. Převzetí Tohoto zboží si kupující a prodávající odsouhlasí předem prostřednictvím emailové zprávy. Po uplynutí 45 dní od oprávněného zamítnutí reklamace zašle prodávající kupujícímu na jeho náklady výrobek nebo zboží na adresu, kterou uvedl kupující při prvním převzetí zboží nebo výrobku, případně pak na jinou, kupujícím sdělenou adresu, a to formou dobírky.

V ostatním se užijí ustanovení občanského zákoníku upravující kupní smlouvu. 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.